Konkurs „Moje skarpetki”

REGULAMIN KONKURSU „MOJE SKARPETKI”

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu “Moje skarpetki” jest Skarpetownia- Świat Skarpet, Patrycja Gumułczyńska, 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 98

1.1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
1.2. Celem konkursu jest:

  • wyłonienie najlepszej fotografii przez fanów SkarpetowniaPatrycji

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Czas trwania Konkursu: od 05.05.2021 do 16.05.2021 godzina 17:00

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

1.6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

2. Przedmiotem zadania konkursowego jest zgłoszenie fotografii do konkursu na naszym fanpage https://www.facebook.com/SkarpetowniaPatrycji, poprzez umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym

2.1 W ramach kolejnego etapu przesłanie przez Uczestnika fotografii do Organizatora na adres e-mail: skarpetownia@gmail.com

2.2 Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową.

2.3. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
rozjaśnienie);

2.4. Prace muszą być:
• Nadesłane w formacie JPG.
• Zdjęcie nie może przekroczyć 20 MB.

2.5. Są trzy nagrody w konkursie – trzy osoby z największą ilością like’ów otrzymają Vouchery na zakupy w Skarpetowni

2.5. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku zdjęć przez tego samego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne.

2.6. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały – do momentu zgłoszenia fotografii w Konkursie – nagrodzone w ramach innego konkursu fotograficznego.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Regulaminu Konkursu.

2.8. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (zeskanowaną w załączniku): “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego Skarpetownia Patrycji w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs zgadzam się z możliwością przeniesienia na Organizatora prawa do wykorzystania zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

2.9. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.

2.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

3.1. Prace wybrane przez fanów Fanpage SkarpetowniaPatrycji zostaną zaprezentowane na naszym Fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/SkarpetowniaPatrycji

3.2 Głosowanie odbywać będzie się w komentarzach pod postem konkursowym, 3 prace których komentarze ze zdjęciem zdobędą najwięcej like’ów przez Fanów Fanpage SkarpetowniaPatrycji, wygrywają.

3.3. Do wygrania będą trzy Nagrody:
3.3.1.

Miejsce 1 - Voucher  o wartości 50 zł

Miejsce 2 – Voucher o wartości 30 zł

Miejsce 3 -  Voucher o wartości 20 zł

3.3.2  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę czy inną formę gratyfikacji.

3.3.3  Nagrody do zrealizowania wyłącznie w sklepie Skarpetownia – Świat Skarpet

 

IV. TERMINARZ

4.1. Termin nadsyłania prac rozpoczynamy 05.05.2021, termin ten jest ważny do końca trwania konkursu tj. 16.05.2021 do godziny 17:00

4.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

4.3. Wyłonienie 3 prac przez głosowanie fanów zakończy się 16.05.2021 o godzinie 17:00

4.4.. Zastrzegamy, że ważne są tylko głosy oddane przez fanów naszego Fanpage SkarpetowniaPatrycji, oddane pod postem konkursowym

4.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni przez organizatora najpóźniej do 3 dni od zakończenia konkursu

4.6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Fanpage https://www.facebook.com/SkarpetowniaPatrycji.

V. WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

5.1. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (które mogą zostać oznaczone Imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Fanpage https://www.facebook.com/SkarpetowniaPatrycji

5.2. Uczestnicy, którzy otrzymają Nagrodę, upoważniają firmę Skarpetownia -Świat Skarpet do wykorzystania zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)

5.3. Organizator uzyskuje prawo do licencji na pozostałe zdjęcia przesłane w ramach Konkursu

5.4. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2. i 5.3. przysługują Organizatorowi nieodpłatnie

VI. INFORMACJE PRAWNE

6.1.1 Serwis Facebook nie jest organizatorem konkursu, nie bierze  odpowiedzialności za konkurs, ani za jego uczestników.
6.1.2 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis

6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Skarpetownia – Świat Skarpet Patrycja Gumułczyńska z siedzibą 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 98 . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.2.1 Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

6.2.2 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

6.2.3 Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wiąże się to z dyskwalifikacją udziału w konkursie).

6.2.4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) nazwa profilu na Facebooku

6.2.5. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: 

a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody),

6.2.6 Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

6.2.7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach społecznościowych) o wynikach konkursu.

6.2.8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

6.2.9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

6.2.10. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.